Uprzejmie informujemy, że termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego zaplanowany na dzień 6 marca 2020 został zniesiony ze względów proceduralnych.O nowym terminie zawiadomimy Wszystkich członków Naszego Towarzystwa.

 

Aktualności

Projekt „Kujawy i Ziemia Dobrzyńska z perspektywy Mniejszości Niemieckiej”

2024-07-13 09:02:33

Projekt „Kujawy i Ziemia Dobrzyńska z perspektywy Mniejszości Niemieckiej”

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwu przedstawić projekt „Kujawy i Ziemia Dobrzyńska z perspektywy Mniejszości Niemieckiej”. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży w wieku 16-18 lat i ma na celu promowanie Mniejszości Niemieckiej w Polsce na terenie Kujaw, Ziemi Dobrzyńskiej i Włocławka. W jej ramach odbędą się m.in.  

•          prace na cmentarzach na Ziemi Dobrzyńskiej. Dzięki temu działaniu uczestnicy projektu zapoznają się z historią mieszkańców tych terenów, którzy byli narodowości niemieckiej i przyczynili się do rozwoju regionu.

•          wycieczki piesze i rowerowe po obiektach związanych z niemiecką obecnością na terenie Włocławka i jego okolicach. Trasy obejmują zwiedzanie miejsc takich jak pomniki, cmentarze, budynki i dawne zakłady należące do niemieckich właścicieli. Wycieczki rowerowe będą wzbogacone o elementy gry terenowej, np. mapy i legendy w języku niemieckim oraz quizy dotyczące lokalnej historii.

•          będą prowadzone wykłady, audycje i wywiady z lokalnymi historykami i działaczami: z doktorem nauk humanistycznych, specjalistą w dziedzinie niemieckiej kultury i dziedzictwa na Kujawach Panem Wojciechem Skotnickim, lokalnym historykiem i działaczem społecznym na  Ziemi  Dobrzyńskiej, prowadzącym kanał historyczny na YouTube i Facebooku Panem Szymonem Wiśniewskim oraz zasłużoną działaczką z „Fundacji Ari Ari” na rzecz lokalnej społeczności, pasjonatką historii zajmującą się m. in. pracami renowacyjnymi na opuszczonych cmentarzach polskich, niemieckich i żydowskich na terenach Ziemi Dobrzyńskiej Panią Bożeną Ciesielską.

Relacje ze wszystkich działań podjętych w ramach projektu „Kujawy i Ziemia Dobrzyńska z perspektywy Mniejszości Niemieckiej” będą publikowane w mediach społecznościowych MN.

Inicjatorem projektu jest Jakub Rybka, ambasador Mniejszości Niemieckiej w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim działający w ramach projektu „SkillUP!”.

 

Patronem tego projektu jest Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

 

Projekt „Kujawien und Dobriner Land aus der Perspektive der Deutschen Minderheit”

Wir freuen uns, Ihnen das Projekt „Kujawien und Dobriner Land aus der Perspektive der Deutschen Minderheit“ vorstellen zu können. Diese Initiative richtet sich an Jugendliche im Alter von 16-18 Jahren und zielt darauf ab, die Deutsche Minderheit in Polen in den Regionen Kujawien, Dobriner Land und Włocławek zu fördern. Im Rahmen des Projekts werden unter anderem folgende Aktivitäten durchgeführt:

• Arbeiten auf den Friedhöfen in der Region Dobriner Land. Durch diese Aktivitäten werden die Teilnehmer des Projekts mit der Geschichte der Bewohner dieser Gebiete, die deutscher Nationalität waren und zur Entwicklung der Region beigetragen haben, vertraut gemacht.

• Wander- und Fahrradtouren zu Orten, die mit der deutschen Präsenz in Włocławek und seiner Umgebung verbunden sind. Die Routen umfassen Besichtigungen von Denkmälern, Friedhöfen, Gebäuden und ehemaligen Betrieben, die deutschen Eigentümern gehörten. Die Fahrradtouren werden durch Elemente eines Geländespiels bereichert, z.B. Karten und Legenden in deutscher Sprache sowie Quizfragen zur lokalen Geschichte.

• Es werden Vorträge, Radiosendungen und Interviews mit lokalen Historikern und Aktivisten durchgeführt: mit Dr. Wojciech Skotnicki, einem Spezialisten für deutsche Kultur und Erbe in Kujawien, dem lokalen Historiker und Sozialaktivisten in der Region Kujawien und Dobriner Land, der einen Geschichtskanal auf YouTube und Facebook betreibt, Herrn Szymon Wiśniewski sowie der verdienten Aktivistin der „Fundacja Ari Ari“ für die lokale Gemeinschaft, der Geschichtsenthusiastin, die sich u.a. mit Restaurierungsarbeiten auf verlassenen polnischen, deutschen und jüdischen Friedhöfen in der Region Dobriner Land, Frau Bożena Ciesielska.

Berichte über alle im Rahmen des Projekts „Kujawien und Dobriner Land aus der Perspektive der Deutschen Minderheit“ durchgeführten Aktivitäten werden in den sozialen Medien der Deutschen Minderheit veröffentlicht.

Initiator des Projekts ist Jakub Rybka, Botschafter der Deutschen Minderheit in Polen in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, der im Rahmen des Projekts „SkillUP!“ tätig ist.

Schirmherr dieses Projektes ist die Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Bydgoszcz sowie der Verband der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Polen.

Szansa dla najmłodszych

TMN zaprasza na specjalne zajęcia językowe dla maluchów od lat czterech, połączone z kształcącą, lingwistyczną zabawą.

Spotkania prowadzi mgr Marta Fąs.

Odbywają się one w przygotowanym kąciku rekreacyjnym, w soboty przed południem, w pomieszczeniach TMN.